مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی

امید به زندگی در مردان طلاق,پایان نامه اميد به زندگي,پایان نامه تاب آوري,پایان نامه جو عاطفي,پایان نامه هوش هيجاني,تاب آوري در مردان طلاق,جو عاطفي در مردان طلاق,هوش هیجانی در مردان طلاق
دانلود فایل مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی

دانلود فایل

چكيده:پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو  عاطفی مردان در  آستانه  طلاق و مردان عادی (متأهل) شهرستان بروجرد انجام شد. 44 نفر از مردان طلاق گرفته و 44 نفر از مردان متأهل (عادي) بود كه مردان طلاق گرفته به روش نمونه‌گيري در دسترس و مردان متأهل (عادي) به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه هوش هيجاني90 سؤالي بار- اُن، پرسشنامه تاب آوري 14 سؤالي كلاهفن، پرسشنامه اميد به زندگي 33 سؤالي حلاجيان و پرسشنامه جو عاطفي 16 سؤالي هيل برن بود. پژوهش حاضر، از نوع علّي پس از وقوع است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش‌هاي آماري رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) استفاده شده و جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نرم افزار كامپيوتري «SPSS » نسخه هفدهم استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان داد كه بين مردان در  آستانه طلاق و مردان عادی (متأهل) حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته (هوش هيجاني، تاب‌آوري، اميد به زندگي و جو عاطفي) تفاوت معناداري وجود دارد. ضمناً سطح معني داري براي كليه فرضيه‌ها 0/05 =α در نظر گرفته شده است.كليد واژه ها: هوش هيجاني، تاب آوري، اميد به زندگي، جوعاطفي، طلاقفهرست مطالب:چكيده                                                 فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه                                             2-2- بیان مسئله                                             1-3- سوالات تحقيق                                         1-4- فرضیات تحقیق                                          1-5- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهاي تحقيق                             1-5-1- تعاریف مفهومی و عملياتي هوش هیجانی                             1-5-2- تعاریف مفهومی و عملياتي خود تاب‌آوری                         1-5-3- تعاریف مفهومی و عملياتي جو عاطفی                             1-5-4- تعاریف مفهومی و عملياتي امید به زندگی                         فصل دوم: ادبيات و پيشينة تحقيق2-1- طلاق                                             2-1-1- تاريخچه طلاق                                         2-1-2- بررسی آثار پدیده طلاق بر خانواده و جامعه                         2-1-3- تبیین جامعه شناختی طلاق                                 2-1-3-1- تئوریهای کلان                                     2-1-3-2- تئوریهای خرد                                     2-1-4- ابعاد مختلف طلاق                                      2-1-4-1- طلاق عاطفي                                         2-1-4-۲- طلاق اقتصادی                                     2-1-4-۳- طلاق قانوني                                         2-1-4-۴- طلاق توافقی والدین                                     2-1-4-۵- طلاق اجتماعي                                     2-1-4-۶- طلاق رواني                                         2-1-5- علل و عوامل طلاق                                      2-1-6- عوامل طلاق                                          2-1-6-1- عوامل قانونی                                     2-1-6-۲- عوامل روانشناختي                                     2-1-6-۳- عوامل اقتصادي                                     2-1-6-۴- عوامل ارتباطي                                     2-1-6-5- سایر عوامل                                         2-1-7- طلاق به عنوان يك راه حل                                 2-1-8- آثار طلاق                                          2-1-8-1- بعد فردی                                         2-1-8-2- بعد خانوادگی                                     2-1-8-3- بعد اجتماعی                                         2-1-9- آثار سوء طلاق بر فرد و جامعه                                  2-1-10- چه کنیم تا کودکان طلاق آسیب کمتری ببینند؟                         2-1-11- ارتباط جنسي عامل مهم و فراموش شده در طلاق                     2-1-12- دنیای مدرن و طلاق                                     2-1-13- علل افزایش طلاق در عصر حاضر                             2-1-14- طلاق در روایات اسلامی                                 2-1-15- علت مجاز بودن طلاق در اسلام                             2-1-16- چرا طلاق در اختیار مرد است؟                                 2-2- هوش هیجانی                                         2-2-1- تعاریف هوش هيجاني                                     2-2-2- مغز هیجانی                                          2-2-3- کاربردهای هوش هیجانی در زندگی                                  2-2-4- چگونگی آموزش در کودکی                                      2-2-5- عوامل مؤثر در هوش هیجانی                                      2-2-6- ويژگي افرادي با هوش هيجاني بالا                              2-2-7- هوش هیجانی در مو قعیت‌های چالش انگیز                         2-2-8- استفاده از ابزارهای هوش هیجانی برای چیره شدن بر چالش‌های زندگی              2-2-9- تقویت هوش هیجانی در پسران                                 2-2-10- سازگاری در اجتماع و هوش هیجانی                             2-2-11- مدیریت و رهبری با هوش هیجانی                             2-2-12- هوش هیجانی در کار                                     2-2-13- هوش هیجانی و روابط زناشویی                             2-2-14- اهمیت هوش هیجانی                                     2-2-15- مذهب، هوش هیجانی و خانواده                              2-2-16- چگونگی افزایش هوش هیجانی                             2-3-4- نظريه‌هاي هوش هيجاني                                     2-3- تاب آوري                                         2-3-1- تاب آوری و ارتقای آن                                     2-3-2- ویژگی های افراد تاب آور                                 2-3-3- راههای ارتقای تاب آوری (نقش محیط در تاب آوری)                     2-4- خانواده                                            2-4-1- خانواده چيست؟                                    2-4-2- رشد اجتماعی                    2-4-3- نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان                     2-4-4- نظریه های مربوط به خانواده                                2-5- امید به زندگی                                         2-5-1- تعاريف اميد به زندگي                                    2-5-2- امید به زندگی بر اساس سازمان بهداشت جهانی                         2-5-3- افزایش امید به زندگی زنان در سرتاسر دنیا                         2-5-4- یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون، جمعیت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال                   2-5-5- مقایسه امید به زندگی در افراد مجرد و متاهل                        2-5-6- زنان ایرانی بیش از مردان به زندگی امیدوارند!                        2-5-7- جمعيت ایران رو به پيرشدن                                2-5-8- چه باید کرد؟                                        2-5-9- نظريه‌هايي در زمینه اميد                                    2-6- تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور                        2-6-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور                            2-6-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور                            فصل سوم: روش اجراي تحقيق3-1- مقدمه                                            3-2- جامعه آماري                                         3-3- نمونه و روش نمونه گيري                                     3-4- ابزار اندازه گيري                                          3-4-1- پرسشنامه هوش هيجاني                                     3-4-2- پرسشنامه تاب آوري كلاهفن                                 3-4-3- پرسشنامه اميد به زندگي                                     3-4-4- پرسشنامه جو عاطفي خانواده هيل برن                             3-5- طرح تحقيق                                          3-6- روش اجرا                                         3-7- روش تحليل داده ها                                     فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري4-1- مقدمه                                             4-2-تحلیل داده های توصیفی                                     4-2-1- نمونه                                             4-2-2- سوال‌های پرسش‌نامه                                     4-2-3- متغیرهای تحقیق                                     4-3- پاسخ به فرضیات تحقیق                                     4-3-1- فرضیه‌ی اول                                         4-3-2- فرضیه‌ی دوم                                         4-3-3- فرضیه‌ی سوم                                         4-3-4- فرضیه‌ی چهارم                                         4-3-5- فرضیه‌ی پنجم                                         فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- تبيين يافته هاي فرضيه هاي پژوهش                                 5-2- محدوديتها                                         5-3- پيشنهادات                                             فهرست منابعالف- منابع فارسي                                         ب- منابع غيرفارسيفهرست جداولفهرست اشكالچکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه هوش هيجاني پایان نامه تاب آوري پایان نامه اميد به زندگي پایان نامه جو عاطفي هوش هیجانی در مردان طلاق تاب آوري در مردان طلاق جو عاطفي در مردان طلاق امید به زندگی در مردان طلاق

بررسی نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان

پایان نامه تاثیر والدین در تربیت فرزند,پایان نامه تربیت کودک,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه علوم تربیتی,تربیت فرزندان,تربیت کودکان,دانلود پایان نامه,نقش پدر در تربیت,نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان,نقش مادر در تربیت,نقش والدین در تربیت دانلود فایل بررسی نقش پدر و…

پاورپوینت خالص سازی DNA از سلول‌هاي زنده

استخراج DNA از سلول های زنده,پاورپوینت استخراج DNA از سلول زنده,پاورپوینت خالص سازی DNA,پاورپوینت خالص سازی دی ان ای,جدا کردن DNA از سلولهای زنده,روش استخراج دی ان ای,روش خالص سازی DNA,گرفته DNA سلولهای زنده دانلود فایل پاورپوینت خالص سازی DNA…

عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

استاندارد ISO 5817,استاندارد ISO 5817 عیوب جوش,استاندارد عیوب جوش,پاورپوینت عیوب جوش,پاورپوینت متالوژی,دانلود پاورپوینت,عیوب جوش,عیوب جوش بر اساس استاندارد ISO 5817,محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817,محدوده پذیرش عیوب جوش دانلود فایل عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO…

بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی در دوره ابتدایی

اهمیت دوره پیش دبستانی,اهمیت و نقش پیش دبستانی,پایان نامه تاثیر پیش دبستانی,پایان نامه تاثیر پیش دبستانی در ابتدایی,پایان نامه نقش پیش دبستانی,تاثیر دوره پیش دبستانی,تحقیق نقش و تاثیر پیش دبستانی,نقش پیش دبستانی در آموزش دانلود فایل بررسی تاثیر دوره پیش…

پایان نامه بررسي تاثیر مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان

پایان نامه چگونگی مدیریت,پایان نامه نقش مدیریت,تاثیر مدیریت بر انگیزه کارکنان,تاثیر مدیریت بر تعهد کارکنان,تاثیر مدیریت بر عملکرد کارکنان,عوامل انگیزشی کارکنان,عوامل ایجاد تعهد در کارکنان,عوامل م,نقش مدیر بر تعهد سازمانی,نقش مدیریت بر انگیزش دانلود فایل پایان نامه بررسي تاثیر مديريت…

پاورپوینت ورزش بیس بال به زبان انگلیسی

پاورپوینت ورزش بیس بال به زبان انگلیسی رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت ورزش بیس بال زبان انگلیسی

گزارش كارآموزي برق، دوربین های مدار بسته (CCTV)

پروژه کارآموزی برق,پروژه کارآموزی رشته برق,دانلود کارآموزی سیستم های امنیتی,دانلود گزارش کارآموزی,سیستم دوربین مدار بسته,کارآموزی سیستم های CCTV,کارآموزی شركت ژرف كام آسيا,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی دوربین مدار بسته دانلود فایل گزارش كارآموزي برق، دوربین های مدار بسته (CCTV) دانلود…

تحقیق موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي

بررسی اقتصاد سرمایه گذاری,تحقیق سرمایه گذاری خارجی,دانلود تحقیق اقتصاد,دانلود تحقیق سرمايه گذاري خارجي,دانلود مقالع جذب سرمايه خارجي,دانلود موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري,سرمایه گذاری خارجی,موانع جذب سرمايه گذاري خارجي,موانع سرمایه گذاری خار دانلود فایل تحقیق موانع و عوامل جذب سرمايه…

بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان

افسردگی کودکان پنجم ابتدايي,بررسی علل افسردگی کودکان,پایان نامه بررسي پرخاشگري والدين,پایان نامه پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان,پرخاشگری والدین و افسر,تاثیر پرخاشگری بر افسردگی فرزندان,تاثیر خانواده در افسردگی کودکان,عوامل افسردگی در کودکان دانلود فایل بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي…

پاورپوینت انواع سقف در معماری

انواع معماری سقف,پاورپوینت انواع سقف کاذب,پاورپوینت سقف در معماری,پاورپوینت طراحی انواع سقف,پروژه معماری انواع سقف,سقف پليمري,سقف پوسته بتنی,سقف طاق ضربی,سقف كامپوزيت كرميت,طراحی انواع سقف کاذب,معماری انواع سقف کاذب دانلود فایل پاورپوینت انواع سقف در معماری دانلود فایل مقدمه:سقف ساختمان ها…

گزارش کارآموزی کارخانه سيمان خزر

بررسی فرایند تولید سیمان,پروژه کارآموزی فرایند تولید سیمان,دانلود کارآموزی کارخانه سیمان,کارآموزی کارخانه سیمان خزر,کارآموزی کارخانه سیمان لوشان,کاراموزی کارخانه سیمان,گزارش کاراموزی تولید سیمان,گزارش کاراموزی سیمان خزر دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه سيمان خزر دانلود فایل مقدمه:کلمه سیمان به هر نوع ماده…

سیستم های تبرید جذبی

پروژه چیلر جذبی,پروژه سیستم های تبرید و سردخانه,تحقیق سیستم تبرید جذبی,چيلر آبزوربشن,چيلر آبزوربشن گازسوز,چیلر آمونیاکی,چیلر جذبی آمونیاکی,چیلر جذبی گاز سوز,چیلر گاز سوز,سیستم های تبرید جذبی,عملکرد چیلرهای جذبی دانلود فایل سیستم های تبرید جذبی دانلود فایل مقدمه:چيلر آبزوبشن يكي از بهترين…

تحقیق درباره دفاع مقدس

تحقیق درباره دفاع مقدس رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:شهيد عبدالحسين باري در سال 1335 در خانواده اي مذهبي و روحاني متولّد مي شود اوّلين آموخته هاي خود را در مكتب قرآن آموزي پدرش شيخ فرامرز باري تجربه مي…

پایان نامه طراحی و ساخت قالب های ریخته گری دایکاست

پایان نامه دایکاست,پایان نامه رشته مکانیک,پایان نامه ریخته گری دایکاست,پایان نامه مهندسی مکانیک,دانلود پایان نامه,ساخت قالب های ریخته گری دایکاست,طراحی دایکاست,طراحی قالب های ریخته گری دایکاست,قالب دایکاست,قالب ریخته گری دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت قالب های ریخته گری…

تحقیق انواع فضای رنگ

انواع فضای رنگ,تبدیل فضاهای رنگ,فضای رنگی CMYK,فضای رنگی HIS,فضای رنگی HSB,فضای رنگی HSL,فضای رنگی HSV,فضای رنگی RGB,فضای رنگی XYZ,فضای رنگی YCC,فضای رنگی YUV,کاربرد انواع فضای رنگ,ویژگی های فضای رنگ دانلود فایل تحقیق انواع فضای رنگ دانلود فایل توضیحات:تحقیق و مطالعه…

زمانبندی بار در ساختمانهای هوشمند با داد و ستد دو طرفه انرژی

Load Scheduling,Smart Buildings,انرژی ساختمان های هوشمند,بررسی دو طرفه انرژی ساختمان هوشمند,زمانبندی بار ساختمان هوشمند,مقاله داد و ستد دو طرفه انرژی,مقاله زمانبندی بار,مقاله ساختمان های هوشمند,مقاله مصرف انرژی در ساختمان هوشمند دانلود فایل زمانبندی بار در ساختمانهای هوشمند با داد و…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نظرآباد (واقع در استان البرز)

استان البرز,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان نظرآباد,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان نظرآباد دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نظرآباد (واقع در استان البرز) دانلود فایل توضیحات:-…

گزارش كارآموزي نساجی كارخانه يزدباف

پروژه کارآموزی نساجی,پروژه کارآموزی نساجی یزد باف,پروژه کارآموزی یزد باف,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی یزد باف,شرکت یزد باف,كارخانه يزدباف,کارآموزی در یزد باف,کارآموزی کارخانه یزد باف,گزارش كارآموزي نساجی,گزارش کارآموزی یزد باف دانلود فایل گزارش كارآموزي نساجی كارخانه يزدباف دانلود فایل مقدمه:کارخانجات یزدباف…

نقشه ی رستری جهت شیب استان گیلان

استان گیلان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب استان گیلان دانلود فایل توضیحات:نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای…

راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی تیبا + راهنمای کیسه هوا تیبا+ اطاعیه ها فنی

اجزاء و نحوه مونتاژ ايربگ تیبا,تعويض لوله اگزوز تیبا,تعویض منبع اگزوز خودروي تيبا,دانلود راهنمای تع,راهنمای تعمیر تیبا,راهنمای تعمیر مدار الکتریک تیبا,رفع ايراد سرسيلندر تیبا,روش تعميراتي اسبک هيدروليکي,کیسه هوا تیبا,مدارهای الکتریکی تیبا دانلود فایل راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی تیبا…

اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو

اصلاح رگولاسيون خطوط انتقال نيرو,اصلاح رگولاسيون خطوط شبکه,اصلاح ولتاژ در خطوط انتقال نيرو,اصلاح ولتاژ در خطوط شبکه نيرو,پایان نامه اصلاح رگولاسيون ولتاژ,پروژه اصلاح رگولاسيون ولتاژ,تصحیح رگولاسيون ولتاژ خطوط نيرو,تصحیح رگولاسيون ولتاژ شبکه دانلود فایل اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال…

گزارش كارآموزي در شركت تكنو زيست

پروژه کارآموزی شرکت تکنو زیست,دانلود کارآموزی تکنو زیست,كار آموزي در شركت تكنو زيست,کارآموزی سیستم تهویه تکنو زیست,کارآموزی مکانیک تکنو زیست,کارآموزی مهندسی شیمی تکنو زیست,گزارش کارآموزی تکنو زیست دانلود فایل گزارش كارآموزي در شركت تكنو زيست دانلود فایل بخشی از متن:شركت…

بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

بهداشت رواني مدیران,بهداشت روانی و خلاقیت دبیران,پایان نامه سبک مديريت,پایان نامه سبک مدیریت,خلاقيت در مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سبك مديريت,مدیریت رابطه مدار,مدیریت ضابطه مدار دانلود فایل بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دانلود…

تحقيق اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها

اسپرانتو,اسپرانتو و گفتگوي تمدنها,تحقيق حقوق,تحقیق پیرامون گفتگوي تمدن ها,تحقیق جامعه شناسی,تحقیق حقوق بین الملل,دانلود تحقيق,دانلود تحقیق علوم سیاسی,دانلود گفتگوي تمدنها,زبان اسپرانتو,كار تحقيقي حقوق,گفتگوي تمدن ها دانلود فایل تحقيق اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها دانلود فایل بخشی از متن:سال ۲۰۰۱، از طرف…

تحلیل سازه 1

تحلیل سازه 1 رفتن به سایت اصلی توضیح موارد به همراه مثال حل شده-تحلیل تیرهای قوسی وقابها   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تحلیل سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *