پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها

پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها

رفتن به سایت اصلی

مقدمه:یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر در بازارهای مالی مطرح شده است “حاکمیت شرکتی  ” که پژوهشگران و صاحب نظران بسیاری از رشته های مختلف همچون حسابداری  ،  بازرگانی ، اقتصاد ، حقوق و غیره از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند و هرکسی از دیدگاه خود به تبین و تفسیر این موضوع پرداخته است . از سوی دیگر در بین موضوعات پژوهشی در حوزه حسابداری و مالی ، شاید هیچ موضوعی تحریک آمیزتر از مدیریت سود نباشد . زیرا این موضوع به طور بالقوه حاوی تخلف ، کشمکش ، زیان ، پنهان کاری و مفهومی اسرار آمیز است (لیو و زو ، 2007 ) .  از طرفی صورت های مالی ارائه شده و آ ثار  آن بر بازار سرمایه حاصل اشتراک منافعی است که سه گروه کلی ، استفاده کنندگان ، شرکت و حرفه دارند . با این حساب مدیریت شرکت می بایستی بسیار محتاطانه عمل کند . چه بسا رفتار مدیر نه تنها به نفع او نبود بلکه تضاد منافع را نیز در بر داشته باشد (ستایش ، محمدحسین و همکاران 1389 ) .  آنچه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری جهت خرید سهام بیشتر مورد توجه قرار می دهند ، ارزش بازار شرکت ها و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد ، در ادبیات موجود عواملی مثل  حاکمیت شرکتی ، ساختار مالی ، سهامداران نهادی ، اعضای هئیت مدیر ، تمرکز مالکیت و … عوامل تأثیر گذار بر ارزش بازار  شرکت ها می باشند .تشکیل شرکت های بزرگ و افزایش تعداد مالکان آنها باعث جدایی مالکیت از مدیریت شرکت گردید و باعث مطرح شده مسأله نمایندگی  شد . و در تضاد منافع  بین مالکین شرکت  و مدیران شرکت هزینه ایجاد گردید که به این هزینه ” هزینه های نمایندگی  ” گویند . حاکمیت شرکتی یکی از ساز کارهای کاهش این تضاد منافع می باشد و عبارت است از؛ مجموع قوانین ، نهادها و رویه هایی که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و در جهت منافع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون 2000 ) . حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم  می کند که از طریق آن اهداف  شرکت تنظیم می شود و روشهای دستیابی به آن اهداف و نظارت برعملکرد تعیین می گردد . در واقع حاکمیت شرکتی شرکتی روابط بین  مدیران ، سهامداران و سایر ذینفعان را تبیین می کند ( رهبری خرازی ، 1383). یکی از اهداف و تصمیمات مهم مدیران مالی در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و ارزش شرکت چگونگی ترکیب ساختارسرمایه   می باشد . و برای رسیدن به این هدف خود نیازمند ترسیم یک ساختار سرمایه مناسب می باشند .ساختار سرمایه یک شرکت ، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد که بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می شود در حالیکه سرمایه ، باعث افزایش توان  تصمیم گیری مدیران و انعطاف پذیری آنها می گردد .در واقع استفاد از بدهی در ساختار مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، و این موضوع می تواند ریسک شرکت را نیز  افزایش دهد . بنابراین در  این تحقیق سعی شده است تا تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار مالی   شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران را مورد بررسی قرار دهد. فهرست مطالب:فصل اول : کلیات طرح پژوهش1 – 1 . مقدمه                   1 – 2 0بیان مسأله            1 – 3 . اهداف و ضرورت انجام پژوهش                1 – 4 . پیشینه پژوهش     1 – 5 . فرضیات پژوهش 1 – 6 . روش پژوهش     1 – 7 . جامعه آماری و روش نمونه گیری           1 – 8 . روش تجزیه و تحلیل داده ها                           1 – 9 . شرح واژ ه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش             فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش2 – 1 . مقدمه                بخش اول. حاکمیت شرکتی                          2 – 2. تاریخچه حاکمیت شرکتی                             2 – 3. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی               2 – 4. اهداف حاكميت شركتي            2 – 5. اهميت حاكميت شركتي                          2- 6. مكانيزمهاي حاكميت شركتي          2 – 7. اصول و قوانين حاكميت شركتي     2 – 7 – 1. اصول حاكميت شركتي مصوب OECD            2 – 7  – 2. قانون ساربينز آكسلي در آمريكا                      2 – 7– 3 . قوانین و مصوبات مربوط در ایران         2 – 8. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی                    2 – 8 – 1. نظریه نمایندگی                              2 – 8 – 2 . نظریه هزینه معاملات                  2 – 8 – 3 .   نظریه ذینفعان                                                         2 – 8 – 4 . فرضیه نظارت فعال و فرضیه تضاد منافع                    2 –  2 – 4 .   اهداف حاکمیت شرکتی                                        2 – 2 – 5 . اهمیت حاکمیت شرکتی                                           2 – 2 – 6 . مکانیزم های حاکمیت شرکتی                                   2 – 9 . ساختار مالکیت 292 – 10. شاخصه های حاکمیت شرکتی                                         2 – 10 – 1 . اقلام تعهدی غیر عادی                                            2 – 10 – 2 . اضای غیر موظف هیئت مدیره                                2 – 10 – 3 . سرمایه گذاران نهادی                                             بخش دوم. ساختار مالي  2 – 11 . نظریه ساختار سرمایه                                                      2 – 12 . ساختار سرمایه و ارزش شرکت ها                                  2 – 12 – 1 . دیدگاه قدیمی                                                        2 – 12 – 2 . دیدگاه سنتی مالی                                                  2 – 12 – 3 . دیدگاه میلر و مودیلیانی                                           2 – 13 . نظریه ساختار سرمایه بدون اثر مالیات                              2 – 14 . نظریه ساختار سرمایه با اثر مالیات                                   2  – 15 . نوع صنعت و ساختار مالي                                             ب: بخش پيشينه پ‍ژوهش    بخش اوّل: پژوهش داخلی                                                          بخش دوم: پژوهش خارجی                                                       فصل سوم : روش پژوهش3 – 1 . مقدمه                3 – 2 . پرسش اصلی پژوهش                   3 – 3 . اهداف پژوهش   3 – 4 . روش پژوهش    3 – 5 . ابزار گرداوری داده ها                3 – 6 . روش تجزیه و تحلیل داده ها              3 – 7 . فرضیات پژوهش            3 – 8 . قلمرو مکانی پژوهش            3 – 9 . قلمرو زمانی پژوهش                    3 – 10 . نمونه آماری و روش نمونه گیری               3 – 11 . متغیر های پژوهش و روش محاسبه آنها             3 – 12. الگوي پژوهش     3 – 13 . روش هاي آماري                                                          فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها4 – 1 . مقدمه                4 – 2 . آمار های توصیفی پژوهش                 4 – 3  . نتایج آزمون فرضیه اول             4 – 4 . نتایج آزمون فرضیه دوم                                4 – 5 . نتایج آزمون فرضیه سوم                   4 – 6 . نتایج آزمون فرضیه چهارم                            فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات5 – 1 . مقدمه                5 – 2 . خلاصه نتایج     5 – 3 .  بحث ونتیجه گیری و مقایسه با نتایج پژوهش های قبلی     5 – 4 . محدویت های پژوهش                                    5 – 5 . پیشنهادات بر خاسته از پژوهش                                    5 – 6 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                   منابع و مآخذ                

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق رایگان مقاله رایگان پایان نامه رایگان پروژه رایگان تحقیق حاکمیت شرکتی تحقیق عملکرد مالی شرکت ها عملکرد مالی نظریه نمایندگی نظریه هزینه معاملات نظریه ذینفعان اهداف حاکمیت شرکتی تحقیق درباره حاکمیت شرکتی پروژه عملکرد مالی

بانک شماره موبایل با تفکیک مشاغل و منطقه پستی

بانک شماره موبایل با تفکیک مشاغل و منطقه پستی رفتن به سایت اصلی توضیحات:بانک شماره موبایل های همراه اول و ایرانسل با تفکیک بر اساس مشاغل - مناطق پستی (تهران).با قیمت فوق العاده به روز ترین بانک شماره موبایل کشوراگر…

علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان شهر ارومیه به اعتیاد

اعتیاد نوجوانان,بررسی آماری اعتیاد در ارومیه,بررسی عوامل گرایش به اعتیاد,تاثیر خانواده بر اعتیاد,دانلود تحقیق اعتیاد,روش کاهش اعتیاد,علل گرایش به اعتیاد,عوامل اجتماعی اعتیاد,گرایش به اعتیاد,گرایش جوانان ارومیه به اعتیاد,نوجوانان و اعتیاد دانلود فایل علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان شهر…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد (واقع در استان لرستان)

استان لرستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد (واقع…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملایر (واقع در استان همدان)

استان همدان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ملایر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ملایر دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملایر (واقع در استان همدان) دانلود فایل توضیحات:-…

بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکتها

پروپوزال ارشد حسابداری,پروپوزال مد,پروپوزال مدیریت سود,دانلود پروپوزال حسابداری,مدیریت سود شرکت غیر درمانده مالی,مدیریت سود شرکت فعال در بورس,مدیریت سود شرکتهای درمانده مالی,هزینه های شرکت اوراق بهادار تهران,هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت دانلود فایل بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های…

پایان نامه جاذبه فلزات سنگین

پایان نامه جاذبه فلزات سنگین رفتن به سایت اصلی برای ایده گرفتن و طرح یابی  پایان نامه های خویش برای رشته شیمی این پایان نامه کمک بسیاری به شما می کند.شامل 110صفحه    پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان…

بررسی تاثیر موسیقی بر سلامت رواني

پایان نامه آثار روحی موسیقی,پایان نامه نقش موسیقی در سلامت روانی,پرسشنامه سلامت عمومی,پروژه بررسی تاثیر موسیقی,تاثیر روانی موسیقی,تاثیر موسیقی بر سلامت رواني,تاثیر موسیقی بر سلامت روحی,تاثیر موسیقی بر سلامت عمومی,رابطه موسیقی و سلامت روان دانلود فایل بررسی تاثیر موسیقی بر…

پاورپوینت ایمنی کار (SAFETY AT WORK)

SAFETY AT WORK,اصول ایمنی کاری,ایمنی,ایمنی در کار,ایمنی در محل کار,ایمنی کار,ایمنی کارگاه,پاورپوینت ایمنی,تحقیق ایمنی کار,تحقیق در مورد ایمنی,تصاویر ایمنی,دانلود پایورپوینت,رعایت اصول ایمنی دانلود فایل پاورپوینت ایمنی کار (SAFETY AT WORK) دانلود فایل توضیحات:در این پاورپیونت با تصاویر آموزشی به توصیف…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)

استان فارس,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات (واقع در استان…

نقشه خطوط هم بارش استان مازندران

خطوط هم بارش,دانلود خطوط هم بارش,دانلود شیپ فایل خطوط هم بارش,شیپ فایل خطوط هم بارش مازندران,شیپ فایل هم بارش,لایه GIS خطوط هم بارش استان مازندران,نقشه هم بارش,نقشه هم بارش استان مازندران,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط هم بارش استان مازندران دانلود…

پروژه برنامه نویسی شده کامل سایت خبری php , css , html , wamp

پروژه برنامه نویسی شده کامل سایت خبری php , css , html , wamp رفتن به سایت اصلی توضیحات:پروژه دانشجویی می باشد بدون حتی یک باگ کامل ساده ولی پیچیده کد ها قابل فهم می باشد و می توان توضیح…

آموزش مهارت دوم ICDL ؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

آموزش ICDL,آموزش ICDL کامپیوتر و مدیریت فایل ها,آموزش استفاده از کامپیوتر,آموزش کامپیوتر و مدیریت فایل ها ICDL,آموزش مدیریت فایل ها,دانلود آموزش مهارت دوم,دانلود رایگان آموزش ICDL,دانلود کتاب ICDL,دانلود کتاب آموزش ICDL دانلود فایل آموزش مهارت دوم ICDL ؛ استفاده از…

انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها

اختلال رفتار در کودکان,اختلالات رفتاری کودکان,تحقیق اختلال رفتار کودکان,تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود مقاله روانشناسی,علل اختلالات رفتاری,عوامل موثر بر اختلالات رفتاری دانلود فایل انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها دانلود فایل چکیده:دوران کودکی از مهمترين مراحل زندگی…

تحقیق بررسي فراواني استفاده از كاندوم در دو گروه سني كمتر از 30y و بيشتر يا مساوي 30y

تحقیق بررسي فراواني استفاده از كاندوم در دو گروه سني كمتر از 30y و بيشتر يا مساوي 30y رفتن به سایت اصلی مقدمه:وقتي هيچ روش جلوگيري از بارداري توسط زن و مرديكه از نظر جنسي فعالند استفاده نشود ، حدود…

طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات

امکان سنجی تولید ورق پلی کربنات,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی تولید پلی کربنات,طرح توجیهی ورق پلی کربنات,طرح کارآفرینی تولید ورق پلی کربنات,طرح کسب و کار تولید ورق پلی کربنات,طرح کسب و کار ورق پلی کربناتی,کارآفرینی تولید ورق پلی کربنات دانلود…

طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

پروژه طراحی فروشگاه بازی,پروژه طراحی فروشگاه تحت وب,پروژه فروش تحت وب,پروژه فروشگاه اینترنتی بازی,طراحی فروشگاه بازی اینترنتی,طراحی فروشگاه بازی تحت وب,طراحی فروشگاه بازی کامپیوتری,فروش بازی تحت وب,فروشگاه اینرنتی بازی آنلاین دانلود فایل طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب دانلود فایل…

پاورپوینت معرفی برخی تکنولوژی ها در خودرو

پاورپوینت معرفی برخی تکنولوژی ها در خودرو رفتن به سایت اصلی سیستم ترمز ABS یکی از تکنولوژی‌های برتر در صنعت خودرو می‌باشد و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات داده است. سیستم ترمز ضدقفل (Anti-lock braking systems) در طی سالیان…

پاورپوینت گذر از جهان در 4 دقیقه (عکس از نقاط زیبای جهان)

پاورپوینت تصاویر توریستی,پاورپوینت تصاویر زیبا,پاورپوینت تصاویر کشورهای جهان,پاورپوینت عکس از نقاط زیبای جهان,پاورپوینت عکس توریستی,پاورپوینت گذر از جهان,تصاویر زیبا از کشورها,دانلود پاورپوینت گردشگری,عکس های زیبای کشورها دانلود فایل پاورپوینت گذر از جهان در 4 دقیقه (عکس از نقاط زیبای جهان)…

سورس کامل آزمون آنلاین asp.net

برنامه آزمون آنلاین,پروژه سورس کامل آزمون آنلاین,پروژه طراحی آزمون آنلاین,سایت آزمون آنلاین asp net,سورس asp net آزمون آنلاین,سورس آزمون آنلاین,سورس برنامه آزمون آنلاین,طراحی برنامه آزمون آنلاین,طراحی سایت آزمون,طراحی سایت برای آزمون آنلاین دانلود فایل سورس کامل آزمون آنلاین asp.net دانلود…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)

لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی سمیرم,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان سمیرم,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM سمیرم,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی سمیرم,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان سمیرم دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سمیرم (واقع در…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سنقر (واقع در استان کرمانشاه)

استان کرمانشاه,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان سنقر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سنقر دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سنقر (واقع در استان کرمانشاه) دانلود فایل توضیحات:-…

بررسی نانوكاتاليست

nano catalyst,پایان نامه شیمی نانوکاتالیزور,پایان نامه نانوکاتالیزور,پروژه nanocatalyst,پروژه پتروشیمی نانوکاتالیست,پروژه نانوكاتاليست,خواص نانوکاتالیست,نانو کاتالیست,نانوفناوری در کاتالیست,نانوکاتالیست پتروشیمی دانلود فایل بررسی نانوكاتاليست دانلود فایل بخشی از متن:هنگاميكه واكنش دهنده ها با كاتاليزور حداقل ايجاد دو فاز نمايند كاتاليزور را ناهمگن نامند. اكثر…

پروژه نمایش ارقام یک عدد

برنامه نویسی با #C,برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس,برنامه نویسی نمایش ارقام عدد,برنامه نویسی نمایش تعداد رقمهای عدد,پروژه ارقام یک عدد,پروژه برنامه نویسی,پروژه برنامه نویسی C,پروژه تعداد رقمهای یک عدد دانلود فایل پروژه نمایش ارقام یک عدد دانلود فایل…

جزيره

جزيره,داستان,دانلود داستان,دانلود رایگان کتاب,دانلود رمان,دانلود کتاب,غزاله علیزاده,کتاب داستان دانلود فایل جزيره دانلود فایل کتاب جزيره، نویسنده: غزاله علیزاده   دانلود برچسب ها: داستان جزيره دانلود کتاب دانلود رمان دانلود داستان غزاله علیزاده کتاب داستان دانلود رایگان کتاب

نقشه های اجرای دستگاه پرس طراحی شده با نرم افزار کتیا

Catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک دستگاه پرس,طراحی دستگاه پرس در سالیدورک,نقشه های اجرایی دستگاه پرس,نقشه های اجرایی سالیدورک دستگاه پرس دانلود فایل نقشه های اجرای دستگاه پرس طراحی شده با نرم افزار کتیا دانلود فایل نقشه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *