پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

بررسی خشکسالی در رودخانه میناب,بررسی خشکسالی های هرمزگان,پایان نامه اقلیم شناسی,پایان نامه برنامه ریزی محیطی,پایان نامه جغرافیای طبیعی,پیش بینی خشکسالی,پیش بینی خشکسالی با سری های زمانی,روش های آماری پیش بینی خشکسالی
دانلود فایل پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

دانلود فایل

چکیده:خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ببار می آورد با توجه به قرارگرفتن استان هرمزگان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای  اخیر، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند. منطقه ای که در این پایان نامه مورد پژوهش قرار گرفته حوضه آبریز میناب است که 60 درصد حوضه در استان کرمان و 40 درصد آن در استان هرمزگان واقع شده اما به دلیل جریان شمالی- جنوبی آب، اهمیت این حوضه برای استان هرمزگان بیشتر است رودخانه میناب از کوههای اسفندقه جیرفت استان کرمان سرچشمه گرفته و پس از عبور از قسمتهای مختلف در پشت سد اسقلال میناب ذخیره می گردد برای وضعیت بررسی بارندگی حوضه آبریز از 22 ایستگاه منتخب هواشناسی واقع در داخل حوضه استفاده شده است. برای محاسبات آماری سال های آبی 1360تا 1386 بعنوان پایه زمانی مشترک در نظر گرفته شده ،برای بازسازی سالهای فاقد آمار از ایستگاه برنطین به عنوان ایستگاه مبنا انتخاب و پس از انجام محاسبات آماری با استفاده از فرمول رگراسیون نرم افزار اکسل سالهای بازسازی شده به صورت ستاره دار مشخص شده است . برای تجزیه و تحلیل خشکسالی از آزمون دنباله ها و پیش بینی خشکسالی از زنجیره مارکف استفاده گردیده و با توجه به محاسبات انجام شده وضعیت سال آبی 87-88 از نظر ترسالی، 38/46 و از نظرخشکسالی، 53/84 تعیین گردید.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1 بیان مساله 1-2 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن1-3. هدف های تحقیق1-4سوالات 1-5 مدل تحقیق1-6روش تحقیق 1- 7  قلمرو تحقیق1-8  جامعه و حجم نمونه 1-10 محدودیت و مشکلات تحقیقفصل دوم: بیشینه، ادبیات، مبانی نظری تحقیق 2-1  پیشینه تحقیق  2-2 تعاریف خشکسالی2- 3 خشکسالی هواشناسی   2-4 خشکسالی اقلیمی2-5 خشکسالی هیدرولوژی2-6  خشکسالی اقتصادی- اجتماعی 2-7 خشکسالی سبز 2-8 علل وقوع خشکسالی  2-9 روش های مطالعه و پیش بینی خشکسالی  2-9-1روش مقایسه ای 2-9- 3روش مطالعه بیلان آبی2-9-4روش تحلیل جریان آبی 2-9- 5 روش آماری- احتمالاتی2-9-6روش تحلیل داده های بارندگی2-10 تفاوت خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی2- 11تفاوت خشکی و خشکسالی2-12 آغاز و خاتمه خشکسالی2-13 دوره تداوم خشکسالی2-14 شدت خشکسالی 2-15 فراوانی خشکسالی2-16 وسعت منطقه ای خشکسالی2-17 واحد زمانی ارزیابی خشکسالی 2-18 اتلاف منابع آب با گذشت زمان3-19داده های مورد نیاز2-19-1 تنوع اطلاعات2-19- 2 عدم تعمیم یک شاخص به دیگر مناطق جغرافیایی 2-20تعریف  دنباله ها 2-21آزمون دنباله ها2-22 زنجیره مارکف2-23 ضریب همبستگی2-24 نمایه های خشکسالی2-24-1 نمایه درصد نرمال بارندگی (PNPI)2-24-2نمایه ناهنجاری بارندگی(RAI)2-24-3نمایه دهکهای بارندگی (DPI)   2-24- 4 روش تفاضل درصدی بارش2-24-5 نمایه بارش استاندارد Z2-25  بازسازی داده های آماری 2-26  ضرایب شکل حوضه   2-27  روش دومارتن و کوپن فصل سوم: ویژگیهای منطقه مورد مطالعه3-1  استان هرمزگان3-1-1 موقعیت جغرافیایی 3-1-2 زمین شناسی3-1- 2-1 توپوگرافی و ارتفاعات3-1-3  شرایط آب و هوایی 3-1-4 منابع آب 3-1-4-1 آبهای سطحی3-1-4-2 آب زیر زمینی3-1-50 پوشش گیاهی 3-1- 6 ژئومورفولوژی 3-1-6-1واحد کوهستان3-1-6-2 واحد دشت 3-1-6-3 جلگه ساحلی3-1-6-4  خاکها3-1-6-5 دشتها و دره ها3-1-6-6  فلاتها 3-1-6-7  تپه ها و کوهها 3-2 حوضه آبخیز رودخانه میناب3-2-1 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز رودخانه میناب 3-2-2 توپوگرافی حوضه آبخیز رودخانه میناب3- 2-3 ساختارزمین شناسی حوضه ی آبخیز میناب 3-2- 4 شکل حوضه آبخیز رودخانه میناب 3-2-5 آب و هوای حوضه آبخیز میناب3-2-6  خاک و پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب3-2-6-1 خاک3-2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی خاکها3-6-2-2 پوشش گیاهی فصل چهارم: بررسی ها و یافته های تحقیقمقدمه  1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها4-1- 1 ایستگاه های معرف درجه حرارت4-1-1-1 دما4-1-2 میانگین بارندگی حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 27 ساله از سالهای آبی 60-874-1-2-1بازسازی داده ها ی آماری حوضه آبخیزمیناب 4-1-3 تجزیه و تحلیل نمودار (خصوصیات آزمون دنباله ها) 4-1-2  فراوانی وقوع و دوره بازگشت 4-1- 3 ارتباط بین دما و بارندگی و اثر آن بر خشکسالی حوضه آبخیز میناب 4-1-3-1 نمودارپراکنشفصل پنجم بررسی سوالات، نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه5- 1بررسی بارندگی در دوره 27 ساله 1387-13605-1-1شاخص آستانه بارندگی (x0 )(آزمون دنباله ها ) 5-1-2 بررسی نتایج حجم آب دهی رودخانه در دوره آماری 46 ساله5-1-3 بررسی شدت خشکسالی با احتساب درصد میانگین نسبت به (X-X0 ) 5-2 بررسی نتایج خشکسالی حوضه آبخیز رودخانه میناب با استفاده اززنجیر مارکف5-3 تجزیه و تحلیل جداول  فراوانی وقوع و دوره های بازگشت حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387  5-4 بررسی ارتباط  بین دو پارامتر  دما و بارندگی و اثرات آنها 5-5  نتیجه گیری  5-6  پیشنهادات 5-6-1 حاصل تحقیق5-6-2پیشنهادات جانبی5-6-3پیشنهادات برای محقق بعدیفهرست جداول  فهرست نمودارفهرست نقشه هافهرست شکل ها

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پیش بینی خشکسالی روش های آماری پیش بینی خشکسالی پیش بینی خشکسالی با سری های زمانی بررسی خشکسالی های هرمزگان بررسی خشکسالی در رودخانه میناب پایان نامه جغرافیای طبیعی پایان نامه اقلیم شناسی پایان نامه برنامه ریزی محیطی

حفظ بهداشت محیط زیست

حفظ بهداشت محیط زیست رفتن به سایت اصلی مقدمه در كشور ما ايران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه، هر روزه بالغ بر 50000 تُن مواد زايد جامد توليد مي‌شود كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان با 292 كيلوگرم…

بررسی حق زبان و تکلم در اسلام

بررسی حق زبان,تحقیق حق زبان,حق تکلم,حق تکلم در اسلام,حق تکلم در قرآن,حق زبان,حق زبان از دید قرآن,حق زبان از نظر اسلام,حق زبان در اسلام,حق زبان در قرآن دانلود فایل بررسی حق زبان و تکلم در اسلام دانلود فایل مقدمه:بررسی نفس…

مشارکت اولیا در امور پرورشی، تربیت بدنی و اوقات فراغت(روش تحقيق)

مشارکت اولیا در امور پرورشی، تربیت بدنی و اوقات فراغت(روش تحقيق) رفتن به سایت اصلی داراي قالب روش تحقيق و فهرست بندي:1-عنوان تحقيق2-بيان مسئله3-اهميت و ضرورت اجراي تحقيق4-اهداف تحقيق5-تعريف و تبيين موضوع تحقيق6-مراحل و نحوه اجراي تحقيق7-نتايج و ارائه راهكارمنابع…

طراحی لرزه ای سازه های نگهبان با نیلینگ

طراحی لرزه ای سازه های نگهبان با نیلینگ رفتن به سایت اصلی با پیشرفت های به وجود آمده در راهسازی وراه آهن و عبور این گونه راه ها از مناطق کوهستانی مشکلات اجرایی زیادی برای مهندسان به وجود آمده است…

طرح توجیهی تولید کابین آسانسور

طرح توجیهی تولید کابین آسانسور رفتن به سایت اصلی بخشی از مقدمه:سرمایه گذاری صنعتی مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر دارای اصول و ملاحظاتی است که قطعا با اصول و ملاحظات سایر سرمایه گذاریها اعم از خدماتی، کشاورزی و.. متفاوت…

پاورپوینت سیستم سوخت رسانی خودرو

پاورپوینت سیستم سوخت رسانی خودرو رفتن به سایت اصلی مقدمه:سیستم سوخت رسانی انژکتوری یکی از روش‌های سوخت رسانی به موتورهای احتراق داخلی به روش تزریق سوخت است که در این سیستم سوخت توسط یک پمپ مکانیکی یا برقی با فشار…

فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

ontology,rdf,semantic web,web 2,Wrapper,آﻧﺘﺎﻟﻮژي,ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,پروژه سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,دانلود پروژه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,وب معنایی دانلود فایل فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دانلود فایل ﭼﮑﯿﺪه:ﻇﻬﻮر وب، داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن…

پروژه کارآفرینی تولید انواع رنگ صنعتی

پروژه کارآفرینی رنگ صنعتی,توجیه اقتصادی رنگ صنعتی,توجیه فنی تولید رنگ صنعتی,طرح توجیهی رنگ صنعتی,طرح تولید رنگ صنعتی,طرح کارآفرینی تولید رنگ صنعتی,کارآفرینی تولید انواع رنگ دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید انواع رنگ صنعتی دانلود فایل بخشی از متن:براي آشنايي با تاريخچه…

بهزيستي شخصيتي دختران فراري با دختران عادي 18 تا 20 ساله

بررسی شخصیت دختران فراری,بهزيستي شخصيتي دختران فراري,بهزیستی دختران فراری و عادی,پایان نامه بهزیستی دختران فراری,پایان نامه روانشناسی دختران فراری,شخصیت دختران فراری و عادی,مقایسه دختران عادي و فراری,مقایسه روانی دختران فراری و عادی دانلود فایل بهزيستي شخصيتي دختران فراري با دختران…

نقشه طبقات اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد

انواع اقلیم,پولیگون,پولیگون کهگیلویه و بویراحمد,دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل هواشناسی,طبقه بندی اقلیم,کهگیلویه و بویراحمد,نقشه طبقات اقلیمی کهگیلویه و بویراحمد,نوع اقلیم دانلود فایل نقشه طبقات اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود فایل طبق این لایه، استان کهگیلویه و بویراحمد…

پاورپوینت محاسبه مقادیر ویژه با روش power method

پاورپوینت محاسبات عددی,پروژه محاسبات عددی,درسنامه محاسبات عددی,مثال محاسبات عددی,محاسبات عددی,محاسبات عددی با power method,محاسبات عددی با پاورمتد,محاسبات عددی مقادیر ویژه,محاسبه مقادیر ویژه,محاسبه مقادیر ویژه با power method دانلود فایل پاورپوینت محاسبه مقادیر ویژه با روش power method دانلود فایل توضیحات:پروژه…

پاورپوینت سازمان يادگيرنده

اصول یادگیری سازمانی,پاورپوینت در مورد سازمانهای يادگيرنده,پاورپوینت سازمانهای يادگيرنده,پاورپوینت یادگیری سازمانی,پروژه سازمان يادگيرنده,تحقیق سازمان يادگيرنده,سمینار سازمان يادگيرنده,مدل یادگیری سازما,مفاهیم یادگیری سازمانی,یادگیری سازمانی دانلود فایل پاورپوینت سازمان يادگيرنده دانلود فایل بخشی از متن:در متون مدیریت تعاریف متعددی برای یادگیری ذکر شده…

نقشه بخش های شهرستان زرین دشت

بخش های شهرستان زرین دشت,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان زرین دشت,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان زرین دشت,لایه جی آی اس بخشهای زرین دشت,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های زرین دشت,نقشه ی جی آی اس بخش…

گزارش کارآموزی برق، شرکت سهامی مخابرات استان تهران

پروژه کارآموزی برق,پروژه کارآموزی م,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی برق,دانلود کارآموزی رشته برق,دانلود گزارش کارآموزی برق,کارآموزی اداره مخابرات,کارآموزی مخابرات,کارآموزی مهندسی برق,گزارش کارآموزی مخابرات,گزارش کارآموزی مخابرات تهران دانلود فایل گزارش کارآموزی برق، شرکت سهامی مخابرات استان تهران دانلود فایل مقدمه:در عصري كه…

بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي

بررسی اختلال روانی در بیماران کلیوی,بررسی روانی بيماران كليوي,بروز بیماریهای روانی در ب,پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه روانشناسی بیماران کلیوی,پایان نامه شيوع اختلالات رواني,دانلود پایان نامه روانشناسی,شيوع بیماری رواني در بيماران كليوي دانلود فایل بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران,لایه GIS محدوده سیاسی استان تهران,محدوده سیاسی استان تهران,مرز استان تهران,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران دانلود فایل این فایل شامل محدوده…

دانلود پروژه پاورپوینت جامع کشورهای اروپای مرکزی

دانلود پروژه پاورپوینت جامع کشورهای اروپای مرکزی رفتن به سایت اصلی پروژه پاورپوینت اروپای مرکزی به همراه آمار و ارقام و نیروی کار و .... آمار مبتنی بر کشورهای حوزه اروپای مرکزی به صورت جامع و اسلایدی در 60 صفحه…

گزارش كارآموزي ساختمان و سازه بتني

پروژه کارآموزی سازه بتنی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی ساختمان بتنی,دانلود گزارش کارآموزی,شرکت س,کارآموزی در سازه گسترپوياي البرز,کارآموزی ساخت سازه بتونی,کارآموزی عمران سازه بتنی,کارآموزی معماری,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی عمران دانلود فایل گزارش كارآموزي ساختمان و سازه بتني دانلود فایل مقدمه:اين پروژه كه براي…

پردازنده ديجيتالي سيگنال

پردازش دیجیتال سیگنال,پردازش سیگنال دیجیتالی,پروژه پردازش دیجیتال سیگنال,پروژه پیرامون DSP,پروژه در مورد DSP,تحقیق پردازش دیجیتال سیگنال,تحقیق پردازش سیگنال دیجیتالی,تحقیق پیرامون DSP,تحقیق در مورد DSP دانلود فایل پردازنده ديجيتالي سيگنال دانلود فایل بخشی از متن:برنامه هاي كاربردي كه از تراشه پردازمن…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گرگان (واقع در استان گلستان)

استان گلستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان گرگان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گرگان دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گرگان (واقع در استان گلستان) دانلود فایل توضیحات:-…

پاورپوینت فرایند های بازیابی گاز اتان

انواع روش بازیابی گاز اتان,انواع فرایندهای بازیابی اتان,پاورپوینت تولید گاز اتان,پاورپوینت فرایند تولید اتان,تحقیق باز,دانلود پاروپوینت تولید اتان,روش بازیابی اتان,فرایند بازیابی اتان,فرایند توربو اکسپندر,فرایندهای توربواکسپندری بازیابی اتان دانلود فایل پاورپوینت فرایند های بازیابی گاز اتان دانلود فایل بخشی از مقدمه:محصول…

شیپ فایل رده های خاک استان تهران

دانلود شیپ فایل,رده های خاک استان تهران,شیپ فایل آماده,شیپ فایل خاک استان تهران,شیپ فایل رده خاک,لایه GIS خاک استان تهران,نقشه خاک تهران دانلود فایل شیپ فایل رده های خاک استان تهران دانلود فایل این فایل شامل رده های غالب خاک…

تحقیق درباره اختلالات مربوط به اعتياد

تحقیق درباره اختلالات مربوط به اعتياد رفتن به سایت اصلی مقدمه:تحقيق و پژوهش براي آگاهي و شناخت مجهولات و پي بردن به مسائل ناشناخته صورت مي گيرد. در انسان ميل به داشتن و كشف حقايق حالات فطري داشته و همين…

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات استان گلستان

پروژه کارآموزی کامپیوتر مخابرات,کارآموزی کامپیوتر در,گزارش کارآموزی شبکه مخابرات,گزارش کارآموزی شبکه های paper less,گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر در دبیرخانه,گزارش کارآموزی کامپیوتر شبکه,گزارش کارآموزی مخابرات گلستان دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات استان گلستان دانلود فایل بخشی از…

پاورپوینت انرژی های نوین ( پایدار)

پاورپوینت انرژی های نوین ( پایدار) رفتن به سایت اصلی مقدمه:اگر چه مصرف گسترده انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي رشد سريع اقتصادي جوامع پيشرفته صنعتي را به همراه داشته است؛ اما بواسطه انتشار آلاينده هاي‎ حاصل از عمل احتراق و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *