کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

رفتن به سایت اصلی

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

 

کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی
همراه بامجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه تست

فصل اول: مقدمهاي بر پژوهش عملیاتی و مفاهیم اساسی ریاضی 

 
پژوهش عملیاتی یکی از علوم یاريرسان در جهت تصمیم گیریهایش
میباشـد پـژوهش عملیـاتی بـا بسـیاري از مسـائل  محوري مربوط به تصمیم گیري مدیران در ارتباط است. پژوعش عملیاتی ترکیبی از
تکنیکها و روشهاي استنتاج شده از علوم مختلف چون ریاضی، اقتصاد میباشد که به طور
چشمگیري مدیران را یاري میکند. 
تعریف پژوهش عملیاتی 
پژوهش عملیاتی یا علم مدیریت با علم تصمیم و کاربرد آن در
ارتباط است .علم مدیریت را به عنـوان شـاخهاي از حـوزه
مدیریت که رویه عقلایی، منطقی، سیستماتیک و علمی را در
تحلیل فرایند مدیریت و مسائل مـدیریتی بکـار مـیگیـرد،
میتوان قلمداد کرد. در پژوهش عملیاتی مسائل به صورت سیستمی
مورد بررسی قـرار گرفتـه و در عمـل بـراي عالمـان
مدیریت، مدلهایی را که نتایج فعالیتهاي مختلف در مسیرهاي
گوناگون است را نمایان میسازد و عناصر شانس، ریسک و
عدم اطمینان را براي کمک به مدیران جهت انجام تصمیمات منطقی
و انتخاب خط مشی بهینه به هم در آمیزد. 
ویژگیهاي اساسی پژوهش عملیاتی 
ویژه گیهاي اساسی پژوهش عملیاتی را به ترتیب زیر میتوان
بیان کرد: 
1) برخورد سیستمی 
2) بکار گیري روش هاي علمی 
3) استفاده از تیمهاي متشکل از متخصصین مختلف علوم 

4) استفاده از مدل 
طبقه بندي مدل 

مدلها را به شیوههاي گوناگونی میتوان طبقه بندي نمود، یک
نمونه که بر حسب انتزاعی بودن شکل گرفتـه عبارتسـت

1- مدلهاي شمایلی 

در مدلهاي شمایلی، معمولا با تغییري در اندازه و مقیاس،
خاصیت هاي مربوط بـه یـک شـیء واقعـی بوسـیله خـود آن
خاصیتها نشان داده میشوند. نتیجتاً مدلهاي شمایلی به طور
کلی شبیه شیء واقعی هستند که در اندازههـاي متفـاوت
تجسم یافته اند برخی از مثالهاي متعارف براي این مدلها
عبارتند از عکسها، نقاشیهـا، هواپیماهـا و اتومبیـلهـاي مـدل،
مدل شمایلی خورشید و سیاره هایش که مدلی از منظومه شمسی با
مقیاس کوچکتر را نشان میدهد. 
2- مدلهاي قیاسی 

مدلهاي قیاسی از برخی خاصیت ها براي نشان دادن برخی از
ویژگیها استفاده می کنند. “خـط راسهـاي” یـک نقشـه،
قیاسی است از بر آمدگی هاي زمین یا رنگهاي مختلف در نقشه که
نشان دهنده آبها، صحراها، و غیره میشود. فلوچارتهاي
کامپیوتر، نمونه دیگر از این مدلها است. این مدلها نسبت به
مدلهاي شمایلی قابلیت دستکاري بیشتري دارند. 
3- مدلهاي سمبولیک یا ریاضی 

مدلهاي سمبولیک از حروف، اعداد و سمبولهاي دیگر براي نشان
دادن متغیرها و ارتباط بـین آنهـا اسـتفاده مـیکننـد و
نتیجاً عمومیتر و انتزاعیتر از مدلهاي دیگر ند. این مدلها
معمولاً، بیشترین قابلیت دستکاري را دارند. 
فرآیند تصمیم گیري 
در ایـن بخش نحوه استفاده از پژوهش عملیاتی را در فرایند
تصمیمگیري به طور خلاصه شـرح  میدهیم: 

فرایند پژوهش عملیاتی مستلزم کوشش و تصمیمگیري و حل مسئله
است سه مرحله تقسیم میشود: 
1- فعالیتهاي قبل از مدل سازي 
2- فعالیتهاي ضمن مدل سازي
3- فعالیتهاي بعد از مدل سازي
 
سازي بعد از مدلسازي
شناخت نیاز (درك اینکه برخی از فعایت ها نیازمند انجام یا
بهتر شدن هستند) 
فرموله کردن مسئله (ترجمان نیاز درك شده در بیانی روشن به
طوري که هم نیز و هم ملاکی را که براي حل مسئله
بایستی مورد قضاوت قرار گیرد، شامل شود)

ساختن مدل (ساخت یک مدل ریاضی که عین یا نمایاننده مساله
باشد.)
جمع آوري دادهها (گرد آوري دادههاي معین براي مدل که شرایط
واقعی مساله را منعکس کند)
حل مدل (دستکاري ماهرانه داده ها براي کسب نتیج)

تعیین اعتبار مدل و تحلیل حساسیت (آزمایش نتایج مدل براي
اطمینان از صحت، اعتبار و تعیین دلایل اشتباهات در
تخمین داده ها)
………………………………
تفسیر نتایج (آزمون مجددا گسترده معیارهاي مساله در پرتوي
نتایج مدل)
تصمم گیري، اجرا و کنترل (تغییرات تکنیکی و رفتاري نیازمند
تخمین شرایط کوتاه مدت و بلند مدت) 
جدول 1-1 فرایند حل مسائل پژوهش عملیاتی 

این تقسیمبندي بر جنبههاي رفتاري فرایند تاکیددارد. مرحله
اول با فعالیت قبل از مدل سـازي بـه منظـور ایجـاد درك
استفاده (افرادي که داراي این گونه مسائل هستند) و روابط
مناسب با استفاده کننده و درون سازمانش متمرکز میکنـد. 
مرحله دوم یا فعالیت مدلسازي بر نقش حیاتی استفاده کننده در
ایجاد یک مدل کمـی از محـیط تصـمیم، تاکیـد دارد. 
نهایتاً مرحله سوم یا اجرا بر اهمیت مشارکت، ارتباطات و
روابط سازمانی مدل ساز یا استفاده کننده در حل مساله (اجـرا) 
تاکید میکند. این فرایند در یک سرمشق (پارادایم) هشت قدمی
یا چهارچوبی براي تصمیمگیري، سازماندهی مـیگـردد. 
توجه کنید که در طبقه بنـدي”گرین” گامهـاي اول و
دومبه عنـوان مرحلـه قبل از مـدل سازي، گامهاي سومتا ششم به عنوان 

مرحله مدل سازي و گامهاي هفتم و هشتم به عنوان مرحله بعد از
مدل سازي تعیین شده است. 
مروري بر مفاهیم ریاضی 
در ایجاد و توسعه مدلهاي تحقیق در عملیات، غالباً مفاهیم
جبر خطی بکار گرفته میشوند. به جهت اهمیت این مفاهیم
در ارائه روشن تر مباحث بعدي، در این فصل مروري بر مفاهیم
اساسی و مورد نیاز، انجام خواهد شد. 
ماتریس ها و بردارها 
ماتریسها 

تعریف: هر آرایش مستطیلی از اعداد، حروف و توابع را ماتریس
مینامند. 
براي مثال،  ماتریس هستند.

 

مجموعه تست (1) 
1- مسأله برنامهریزي خطی مقابل مفروض است اگریکی
ازمحدودیتهاي این مسئله برداشته شود چه اتفاقی
می افتد؟ 
max
n
j j
j
x c x
=
=å 1
j i
n
j
å aij x £ b
 =1
, ,…,
, ,…,
j
i m
j n
x
=
=
³
1 2
1 2
0
 
الف) منطقه موجه کوچکترمیشود ومقدار تابع هدف می تواند
بیشتر شود. 
ب) منطقه موجه کوچکترمیشود ومقدار تابع هدف می تواند کمتر
شود. 
ج) منطقه موجه بزرگترمیشود ودرمقدار تابع هدف می تواند
کمترشود. 
د) منطقه موجه بزرگتر میشود و مقدار تابع هدف می تواند
بیشتر شود. 
2ـ شرکتی الوارهایی باطول استاندارد 12 متر رادرطول هاي 4و5
متربرش میدهد مدلی کـه تـابع هـدف آن
حداقلسازي تعداد الوار مصرف شده باشد چند محدودیت دارد. 

الف) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4 «38» تحقیق در عملیات پیشرفته 

 
3ـ درساخت محصول ((الف)) دوقطعه 1و2 استفاده میشود بهطوريکه
هرواحد ((الف)) از سـه قطعـه 1 و دو
قطعه 2 ساخته میشود این قطعات میبایست ازبیرون تهیه شود اگر
میزان تولیـد محصـول ((الـف)) دردورة
1 ,x2 بوده و قیمت فروش هر واحد محصول ((الـف)) 100
برنامهریزي A و میزان خرید قطعات 1و2 به ترتیب
x
تومان باشد مدل برنامهریزي خطی براي تهیه قطعات و ساخت
محصول باهدف بیشـینه سـازي درآمـد کـل
4ـ دریک کارخانه تولیدي هزینۀ تغییرسرعت تولیـد ازپریـود
I بـه پریـود I +1 (کـاهش
یاافزایش)بـه ازاء
هرواحدتولید تولید برابر 4 واحد پول میباشد تابع هدف درچنین
مسأله اي براي N پریود برابر است با : 
5 ـ دریک کارگاه یک کارگر درطول هردوره زمانی، 200 ساعت وقت
دراختیار دارد که می تواند از وقت خـود
براي تولید دو محصول A,B استفاده کند. تولید هر واحد محصول A چهار برابر وقت تولید هر واحد محصول
B است و سود هر واحد B یک چهارم سود هر واحد محصول A میباشد. ماکزیمم
سودحاصل براي این کارگر
در دوره زمانی 200 ساعت ده هزارتومان است. سود هر واحد
محصول A چند تومان است؟ 
الف) 100 ب) 200 ج) 250 د) 400 
Xi) مورد توجه است.درصورتی کـه بودجـه کـل ایـن
6ـ درطرح توسعه یک مؤسسه، احداث تعداد انبارها
(
ai باشد، تابع هدف کدام است؟ 
مؤسسه A واحدپولی وهزینه
احداث انبار 1 iم ،
7 ـ منطقه موجه شکل زیرخط AB است محدودیتهاي مربوط کدامند؟(مدیریت 79 – 80) 
 
 
2 1 2 10 3 (الف x1 – x2 = , x1 + x2 £ ,x2 ³
 2×1 – x2 £1,×1 + 2×2 =10 , x2 £ 3 (ب
 2×1 – x2 =1 , x1 + 2×2 ³10 , x2
3 ³ 3 (ج
2 1 2 10 3 (د x1 – x2 = , x1 + x2 = , x2 ³
8 ـ شکل زیرنمایش ترسیمی یک مدل برنامه ریزي خطی رانشان
میدهد کدام عبارت درست است؟ 
 
الف) محدودیت اول زائد وفعال است. 
ب) محدودیت دوم زائد و فعال است. 
ج) محدودیت سوم زائد وفعال است. 
د) محدودیت سوم زائد وغیرفعال است. 
   
10ـ اعداد سمت راست درمحدودیتهاي یک مسأله برنامهریزي خطی
مضربی ازضرایب یـک متغیـر تصـمیم
هستند این مسأله داراي …….. است. 
الف) بدون جواب بهینه ب) جواب تبهگن ج) جواب تبهگن چندگانه
د) جواب بهینه نامحدود

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی تعریف پژوهش عملیاتی طبقه بندي مدل مدلهاي شمایلی مدلهاي قیاسی

پرسشنامه مدیریت تعارض (استیفن رابینز)

پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز,پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض,پرسشنامه استیفن رابینز,پرسشنامه مدیریت تعارض,دانلود پرسشن,دانلود پرسشنامه استیفن رابینز,مقایس مدیریت تعارض,مقایس مدیریت تعارض استیفن رابینز,مقیاس استیفن رابینز در مدیریت تعارض دانلود فایل پرسشنامه مدیریت تعارض (استیفن رابینز) دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه توسط استیفن پی،…

مقاله معماری پل

پل سازی در معماری,تاریخچه معماری پل و پل سازی,دانلود مقاله ساخت پل,روش های پل سازی,ساخت پل در عمران و معماری,سازه های پل,مراحل پل سازی,مراحل ساخت پل در معماری,معماری پل,معماری ساخت پل,مقاله در رابطه با معماری پل دانلود فایل مقاله معماری…

تحقیق بررسی معماری چین

china architectures,پروژه معماری خانه چین,پروژه معماری دیوار چین,پروژه معماری قصر چینی,پروژه معماری کشور چین,تحقیق بررسی معماری چین,تحقیق معماری جهان,سیر تحولات معماری چین,معماری ایران و چین دانلود فایل تحقیق بررسی معماری چین دانلود فایل چکیده:نظر به اینکه چین، سرزمینی وسیع و…

تحقیق بررسی مکانیسم زهر عقرب و درمان آن

بررسی سم کژ دم,تحقیق پیرامون عقرب,تحقیق زهر عقرب,خصوصیات زهر عقرب,خصوصیات عقرب,درمان عقرب گزیدگی,مکانیسم تاثیر زهر عقرب,مکانیسم زهر عقرب,ویژگی زهر عقرب دانلود فایل تحقیق بررسی مکانیسم زهر عقرب و درمان آن دانلود فایل مقدمه:کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام…

نقد و تفسير داستان هاي تمثيلي هدايت و آل احمد (آب زندگي، سرگذشت كندوها، نون و القلم)

پایان نامه تفسير داستان هاي تمثيلي,پایان نامه نقد ادبی نون و القلم,پایان نامه نقد تمثیلی,تفسیر تمثیلی آثار آل احمد,تقسیر تمثیلی سرگذشت كندوها,نقد تمثیلی آب زندگي,نقد تمثیلی آثار هدايت دانلود فایل نقد و تفسير داستان هاي تمثيلي هدايت و آل احمد…

نقشه بخش های شهرستان آران و بیدگل

بخش های شهرستان آران و بیدگل,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های آران و بیدگل,فایل جی آی اس بخشهای آران و بیدگل,لایه جی آی اس بخشهای آران و بیدگل,نقشه,نقشه ی بخش های شهرستان آران و بیدگل,نقشه ی جی آی…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نهاوند (واقع در استان همدان)

استان همدان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان نهاوند,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان نهاوند دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نهاوند (واقع در استان همدان) دانلود فایل توضیحات:-…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)

استان قزوین,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان قزوین,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قزوین دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین) دانلود فایل توضیحات:-…

فیلم آموزشی محاسبات و رسم خار و جای خار در نرم افزار اینونتور

فیلم آموزشی محاسبات و رسم خار و جای خار در نرم افزار اینونتور رفتن به سایت اصلی توضیحات:با استفاده از دستور  Key در ماژول Design نرم افزار اینونتور براحتی میتوان طراحی و مدلسازی خار و جای خار را برای محور…

آموزش کامل نرم افزار HD2013 در طراحی تابلو روان LED

آموزش تغییر برنامه تابلو روان LED,آموزش کامل نرم افزار تابلو روان,آموزش نرم افزار HD,دانلود آموزش نرم افزار HD2013,دانلود آموزش نرم افزار HD2014,دانلود آموزش نرم افزار تابلو روان,دانلود نرم افزار تابلو روان ال ای دی,نحوه تغییر برنامه تابلو روا دانلود فایل…

پروژه سیستم حسابداری جهاد کشاورزی

پروژه حسابداری ادراه کشاورزی,پروژه حسابداری حقوق و دستمزد,پروژه سیستم حسابداری,پروژه مالی حقوق و دستمزد,حسابداری حقوق در جهاد کشاورزی,حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی,دانلود پروژه مالی جهاد کشاورزی,دانلود تحقیق حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد,سیستم م دانلود فایل پروژه سیستم حسابداری جهاد کشاورزی دانلود…

بازرسی چشمی در بازرسی جوش

آموزش بازرسی چشمی,اصول بازرسی چشمی,بازرسی چشمی VT,بازرسی چشمی جوش,بازرسی چشمی جوشکاری,بررسی بازرسی چشمی,تحقیق بازرسی چشمی دانلود فایل بازرسی چشمی در بازرسی جوش دانلود فایل بخشی از متن:بازرسی چشمی (VT) یکی از رایج ترین آزمایشات و بهترین تعریف برای تستهای غیر…

گزارش کارآموزی اجراي ساختمان اسکلت بتني

پروژه کارآموزی اجرای سازه بتنی,پروژه کارآموزی عمران اجرای ساختمان,دانلود کارآموزی اجرای ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت بتني,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی سازه بتنی,گزارش کارآموزی مسکونی بتنی دانلود فایل گزارش کارآموزی اجراي ساختمان اسکلت بتني دانلود فایل مقدمه:اجراي ساختمان هاي اسکلت…

نقشه ی رستری جهت شیب استان گیلان

استان گیلان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب استان گیلان دانلود فایل توضیحات:نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای…

بررسي رابطه بين كودك آزاري والدين و شرارت در كودكان

تاثیر والدین در شرارت كودكان,عواقب كودك آزاري,كودك آزاري,كودك آزاري چيست,كودك آزاري و عواقب آن,مطالعه موردي كودك آزاري,مقاله شرارت كودكان,مقاله كودك آزاري و نتايج آن,مقاله كودك آزاري والدين دانلود فایل بررسي رابطه بين كودك آزاري والدين و شرارت در كودكان دانلود…

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

آيين نامه انتصاب مدیران مدارس,آيين نامه انتصاب مدیران مدر,آیین انتصاب مدیران مدارس,آیین انتصاب مدیران مدرسه,تحقیق خصوصيات مديران مدارس,تحقیق خصوصيات مديران مدرسه,تحقیق ویژگی انتصاب مدیران مدارس,ویژگی مدیران مدارس شهری,ویژگی مدیران مدرسه شهری دانلود فایل بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق…

پرتکرارترین سوالات مکالمه آیلتس (Ielts) همراه با جواب

ielts,Ielts answer,Ielts question,Ielts speaking,Ielts topic,آزمون Ielts,آموزش مکالمه آیلتس,اسپیکینگ آیلتس,سوالات پر تکرار آیلتس,سوالات مکالمه آیلتس,مکالمه زبان آیلتس دانلود فایل پرتکرارترین سوالات مکالمه آیلتس (Ielts) همراه با جواب دانلود فایل توضیحات:این مجموعه به شما کمک خواهد کرد که با 56 موضوع  پرتکراری…

پاورپوینت تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان

بررسی تاریخچه مبلمان,پاورپوینت معماری مبلمان,تاریخچه مبلمان یونان,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,کاخ نوسوس,مبلمان در عهد باستان,مبلمان روم باستان,معماری داخلی در یونان باستان,معماری داخلی روم باستان,معماری داخلی یونان,معماری مبلمان داخلی دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان دانلود فایل تمدن یونان:…

بررسی نقش اعتیاد در ارتکاب جرم

بررسی حقوقی اعتیاد و جرم,بررسی حقوقی نقش اعتیاد در جرم,تاثیر اعتیاد در بروز جرم,تاثیر اعتیاد در بزه کاری,تحقیق بررسی رابطه جرم و اعتیاد,تحقیق حقوق نقش اعتیاد در بزه,رابطه اعتیاد و بزهکاری,کار تحقیقی رشته حقوق دانلود فایل بررسی نقش اعتیاد در…

تحقیق سازمان هاي سالم و ويژگي هاي آن

اصول سازمان سالم,اصول سلامت سازمانی,سازمان سالم,سلامت سازمانی,مبانی سازمان سالم,مبانی سلامت سازمانی,مفاهیم سازمان سالم,مفاهیم سلامت سازمانی,ویژگی سازمان سالم,ویژگی سلامت سازمانی دانلود فایل تحقیق سازمان هاي سالم و ويژگي هاي آن دانلود فایل بخشی از متن:در حالي به هزاره سوم نزديك مي…

گزارش کارآموزی کارخانه تولید ادوات کشاورزی

گزارش کارآموزی کارخانه تولید ادوات کشاورزی رفتن به سایت اصلی دارای معرفی محل کارآموزی ، کارهای انجام شده کارآموز معرفی محصولات چکیده مقدمه بیان مساله و غیره   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی تولید ادوات…

معرفي روستاي خرانق

پاورپوینت روستاي خرانق,پاورپوینت گردشگری,پاورپوینت محیط زیست,تحقیق پیرامون خرانق,جاذبه های روستاي خرانق,جاذبه های گردشگری روستاي خرانق,خرانق,روستاي خرانق,محیط زیست روستاي خرانق,معرفي روستاي خرانق دانلود فایل معرفي روستاي خرانق دانلود فایل بخشی از متن:در نزديکي يزد، شهر بادگيرها، روستايي قديمي و تماشايي قرار…

پروژه کارآفرینی شرکت سرویس دهنده اینترنت

پروژه کارآفرینی شرکت اینترنتی,سرویس دهنده اینترنت,شرکت سرویس اینترنت,طرح توجیهی سرویس دهنده اینترنت,طرح توجیهی شرکت ارائه اینترنت,طرح توجیهی شرکت خدمات اینترنتی,طرح شرکت ارائه اینترنت,طرح شرکت خدمات اینترنت,طرح کارآفرینی شرکت ارائه اینترنت دانلود فایل پروژه کارآفرینی شرکت سرویس دهنده اینترنت دانلود فایل…

مقاله مفيد در مورد ترانسفورماتورهاي الكتريكي

بررسی انواع ترانسفورماتور,پاورپوینت انواع ترانسفورماتور,پاورپوینت رشته برق,تحقیق در مورد ترانسفورماتور,ترانسفورماتور,ترانسفورماتور الكتريكي,ترانسفورماتورهاي الكتريكي,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله مفيد در مورد ترانسفورماتورهاي الكتريكي,مقاله دانلود فایل مقاله مفيد در مورد ترانسفورماتورهاي الكتريكي دانلود فایل بخشی از متن:ترانسفورماتور وسيله اي است که توان الکتريکي را از…

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی

پروژه حل معادله دیفرانسیل,پروژه مشتقات جزئی از نوع بیضوی,پروژه مکانیک,حل معادله دیفرانسیل,حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی,دانلود پروژه,دانلود پروژه معادلات دیفرانسیل,دانلود پروژه مکانیک,مشتقات جزئی,مشتقات جزئی از نوع بیضوی دانلود فایل حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *